Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

DEMANTI POVODOM TEКSTA OBJAVLJENOG NA PORTALU NOVA.RS GDE SU DIREКTNO PROZVANI MINISTAR NIКOLA SELAКOVIĆ I OPŠTINASMEDEREVSКA PALANКA

Povodom članka koji je objavljen na portalu Nova.rs o dodeljivanju stanova izbeglim i
prognanim licima iz BiH i Hrvatske u Smederevskoj Palanci, a koji su sagrađeni u
okviru projekta Regionalnog stambenog programa čiji je najveći donator EU, iznete su
neistine i gnusne insinuacije. Naime, u tekstu direktno su prozvani tadašnji ministar
spoljnih poslova i predsednik Кomisije za koordinaciju procesa trajne integracije ,
Nikola Selaković i Opština Smederevska Palanka, a osim toga tendenciozno je
potenciran netačan podatak da porodice kojima su dodeljeni novoizgrađeni stanovi u
decembru prošle godine, u njima žive nelegalno i da će biti iseljeni jer ugovore o
otkupu još nisu dobili.
Ovo nije prvi put da se na pomenutom portalu i televiziji Nova S mogu čuti i
pročitati neistinite i karikirane „vesti“ koje su ispod svakog nivoa dobrog ukusa i
profesionalne odgovornosti, a koje se mogu protumačiti isključivo kao zlonamerne. U
tekstu koji je objavljen na portalu Nova.rs govori se o izbeglim licima koja su
decenijama čekala na stambeno zbrinjavanje i koja su prošla velike poteškoće,
preživela rat, pojedini i aktivno učestvovali i postali ratni invalidi, ljudima koji
su ostali bez igde ičega.
Razumemo potrebu da se Nova.rs kao tajkunski medij bavi senzacionalističkim temama,
zlonamernom propagandom i obmanjivanjem javnosti, koristeći se manipulacijama, kako
bi dobili na gledanosti, ali unositi paniku i laži o zbrinjavanju porodica koje je
zadesila katastrofa i koje su konačno dobile krov nad glavom, je slika i prilika kao
funkcionišu mediji kojima čast i istina nisu na prvom mestu.
Za razliku od insinuacija i senzacionalizma, mi ovom prilikom navodimo samo
činjenice:
Opština Smederevska Palanka, Jedinica za upravljanje projektima d.o.o
Beograd i Кomesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
zaključili su juna meseca 2019 godine Ugovor u cilju realizacije
Regionalnog stambenog programa-Stambeni program u Republici Srbiji.
Obaveze Opštine definisane su članom 5. Ovog Ugovora i to.
–       Obezbeđivanje i infrastrukturno opremanje građevinskog zemljišta u javnoj
svojini radi izgradnje stambenog objekta
–       Pribavljanje pravno-tehničke dokumentacije potrebne za sprovođenje
postupka izrade tehničke dokumentacije i izgradnju stambenih objekata
–       Blagovremeno obezbeđivanje i finansiranje svih potrebnih dozvola i
saglasnosti, dozvola i uslova javnih komunalnih preduzeća i drugih
organa radi dobijanja lokacijskih uslova, građevinske dozvole i ostalog

sve do upotrebne dozvole (voda, kanalizacija, struja, gas, telefonski
priključak, saglasnost Vatrogasne službr i policije,Javnih skloništa,
Vojske Srbije i dr.)
–       Obezbeđivanje uslova za izradu i izradu urbanističkog projekta
–       Učestvovanje u postupcima javnih nabavki
–       Formiranje komisije za izbor korisnika budućih stambenih jedinica i
raspisivanje javnog poziva za izbor korisnika
–       Obezbeđivanje i finansiranje svih gradilišnih priključaka pre početka
izgradnje
–       Da o svom trošku izvrši pripremne radove na građevinskoj parceli
(obeležavanje,priprema terena,uklanjanje postojećih objekata,ostataka
objekata,drveća, rastinja,izmeštanje postojećih instalacija i sve ostalo)
–       Da finansira svu neophodnu infrastrukturu i priključenje stambenog
objekta na elektromrežu, vodovod, kanalizaciju, gas,telefon i sve
ostalo,
–       Da priključi objekat na spoljnu infrastrukturu i priključne saobraćajnice
–       Da uknjiži izgrađeni objekat i posebne delove objekta u nadležnom
katastru nepokretnosti i dr.
Opština Smederevska Palanka je ,i pored finansijkih teškoća izazvanih
pre svega nasleđenim dugovanjima i pandemijom korona virusa, uspela da
izvrši sve obaveze koje je Ugovorom prihvatila.
Posebno treba naglasiti da je Opština bila u neposrednom i neprekidnom
kontaktu sa izvođačem radova (što nije u nadležnosti Opštine) kako u
toku izgradnje objekta tako i nakon njegovog završetka i useljenja
korisnika. Naime predstavnici Opštine su reagovali na svaki poziv
korisnika i u saradnji sa odgovarajućim javnim preduzećima otklanjali
nedostatke što je dobro poznato i podnosiocima predstavke i JUP-u koji
nas je u jednom momentu upozorio da ne reagujemo kod izvođača radova
i da to nije naša nadležnost. S obzirom na to da je objetak još u garantnom roku,
nepravilnosti i nedostaci otklanjaju se u hodu. Takođe treba napomenuti da veliku
zahvalnost Opština duguje tadašnjem ministru spoljnih poslova i predsedniku
Кomisije za koordinaciju procesa trajne integracije , Nikoli Selakoviću koji je
nesebično pomogao razvoju i napredku opštine Smederevska Palanka kao i izgradnji
stambenog objekta za izbegla i prognana lica.
Nakon završetka objekta sa izabranim korisnicima zaključeni su ugovori o
zakupu. Nakon zaključenja ugovora korisnici su se pojavili sa informacijom da su im
veliki računi za utrošak el. energije (EPS nije u nadležnosti lok. samouprave) i da ne
mogu da podnesu taj izdatak pa je Opština prihvatila da plati iz budžeta, što je i
učinjeno.
U međuvremenu izvršen je uknjižba kako objekta tako i posebnih delova,
odnosno stanova i pristupilo se utvrđivanju cene otkupa u skladu sa
odredbama Zakona o izbeglicama.

Iznos otkupne cene je usaglašen i potvrđen od strane predstavnika
Кomesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije nakon čega je
opštinski pravobranilac dostavio Skupštini opštine predlog za otuđenje
nepokretnosti iz javne svojine a u korist korisnika
koji su podneli zahteve za otkup.
Navedeni predlog će biti razmatran i usvojen na prvoj narednoj sednici
Skupštine opštine posle čega će biti zaključeni ugovori o otkupu.
Sa svim navedenim činjenicama upoznati su korisnici predmetnih stanova a naročito
podnosioci predstavke kojima je to lično saopšteno i pri čemu
se Igor Aleksić i saglasio sa iznosom koji je utvrđen za njegov stan
ističući da će da uplati ceo iznos odjednom.od njegovog poslednjeg dolaska
kod predstavnika Opštine se ništa nije promenilo pa je potpuno nejasno
iz kog razloga  iznosi netačne činjenice i neosnovane strahove.