Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

OSNOVNA ŠKOLA “OLGA MILOŠEVIĆ” – ŠKOLA ZA NOVI VEK

Osnovna škola “Olga Milošević” je najstarija škola u našoj opštini. Podaci koji postoje u Istorijskom arhivu u Smederevskoj Palanci početak rada ove Ustanove vezuju za XV vek. U tada Hasan-pašinoj Palanci, danas Smederevskoj Palanci, ljudi su je znali kao “Školu kod crkve”.Najraniji pouzdani podaci o prosvetnom radu u Palanci, potiču iz vremena austrijske okupacije, i vezuju se za prvu polovinu 18. veka, odnosno 1734. godinu. Od tada škola radi sa povremenim prekidima tokom ratova. Odlukom Narodnog odbora Gradske opštine (NOGO) od 01. 06. 1954. godine škola je pretvorena u osmogodišnju, ponevši ime naše sugrađanke Olge Milošević, prvoborca Drugog svetskog rata. Zgrada u kojoj se sada odvija rad izgrađena je 1972. godine i počela je sa radom 24.11.1972. godine rešenjem 610-38 koje je izdala Skupština opštine Smederevska Palanka.
Škola “Olga Milošević” se i danas nalazi pored crkve Preobraženja gospodnjeg, na mestu na kome se nalazila nekoliko vekova unazad, za koje je vezuju istorijski izvori. Škola ima 493 učenika. Od toga 457 u matičnoj školi u gradu i po 18 učenika u područnim školama u selima Vodice i Pridvorice. U vreme kada se posebno u malim mestima škole suočavaju sa problemom naglog smanjenja broja dece možemo da se pohvalimo da smo ogromnim naporom uloženim u unapređenje procesa i uslova rada zadobili poverenje roditelja i tako povećali broj učenika. Trend povećanja broja učenika u svim razredima traje poslednjih pet godina, a naročito poslednje tri, kada smo upisali po jedno odeljenje učenika prvog razreda više.
Danas je Osnovna škola “Olga Milošević” škola za 21. vek. U prethodne tri godineunutrašnjost škole je potpuno renovirana. Sve učionice su opremljene novim školskim nameštajem, oslikane i koncipirane tako da postoje svi uslovi da se nastava nesmetano odvija. U celoj školi postoji žičana i bežična internet mreža. Svi nastavnici u učionicama imaju računar, projektor i interaktivnu tablu. Кoristimo digitalne udžbenike i elektronski dnevnik već tri godine. Težimo da nastavu osavremenimo i modernizujemo zato što je to neophodno u okolnostima u kojima deca sada odrastaju.


Učešćem u eTwinning i Erasmus+ projektima, već tri godine, integrisanim u Godišnji plan rada škole i Evropski razvojni plan, stimulisana je: digitalizacija i primena IКT-a u nastavi, stručno usavršavanje nastavnika u zemlji i inostranstvu, povećana razmena iskustava i primera dobre prakse sa kolegama iz škola u zemlji i inostranstvu, interkulturalno učenje i razvoj demokratskog društva, unapređenje inkuzivne prakse, prevencija osipanja učenika iz obrazovnog sistema, učenje jezika (osim prvog i drugog stranog jezika u školi se uči kineski jezik kao i turski jezik), razvoj preduzetništva, stimulisan kroz saradnju sa firmom “Superior”, međupredmetne kompetencije, preventivne aktivnosti koje se odnose na bezbednost učenika
Realizacijom brojnih projektnih aktivnosti, realizovanih u nastavi i van nje zaposleni se trude da: kod učenika pomire razlike, razvijaju toleranciju, neguju multikulturalnost, stimulišu učenje jezika, poštuju običaje i tradiciju drugih, da učenike funkcionalno osposobe za život u demokratskom društvu.
Ustanova ima dugogodišnju saradnju sa Кancelarijom za mlade koja promoviše aktivno učešće mladih u svojim lokalnim sredinama, kao i nevladinim organizacijama koje se bave uključivanjem mladih, pripadnika nacionalnih manjina, u društveni život zajednice i ostvarivanjem svih njihovih prava ali i obaveza. To se posebno odnosi na prava na obrazovanje i prevenciju ranog napuštanja obrazovnog sistema, kao i njihovo ravnopravno učešće u vršnjačkim kolektivima.
Škola otvoreno prihvata i promoviše princip inkluzije. Realizuju se individualni obrazovni planovi za učenike sa teškoćama u razvoju kao i za nadarene učenike. Trenutno se u školi realizuju nacionalni i međunarodni Erazmus+ projekti koji se odnose se na unapređenje inkluzivne prakse.
Stručno usavršavanje zaposlenih, između ostalog usmereno je i na podizanje kompetencija zaposlenih za uspešniju realizaciju inkluzivnog obrazovanja. Кao rezultat iskustva učešća u međunarodnim projektima došlo je do veće primene IКT-a u radu sa učenicima koji se obrazuju po IOP-u. Jedan rad školskog tima, učitelja, nastavnika i stručnog saradnika, na temu “Primena informaciono komunikacionih tehnologija u radu sa učenicima koji se obrazuju prema individualnom obrazovnom planu” prezentovan je kao primer dobre prakse na 33. Saboru učitelja Srbije u Beogradu 2019. godine. Škola ima eTwinning ambasadora i oznaku eTwinning škole. Ove godine je čak pet nastavnika za projekat “Medena priča” dobilo Nacionalnu oznaku kvaliteta a zatim i Evropsku oznaku kvaliteta. Prošle godine Nacionalna i Evropska oznaka kvaliteta dobijene su za projekat “Šta su ruke naših baka znale”. Oznaka kvaliteta je priznanje učesnicima eTwinning portala i školama za izuzetan nivo učestvovanja na eTwinning portalu. Za učenike ona može biti podsticaj i nagrada za uloženi trud, a za škole – javno priznanje za kvalitet rada i otvorenost ka saradnji na evropskom nivou. Ove projekte realizovali smo u saradnji sa školama iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Poljske, Turske, Malte i Grčke. Učenici su imali priliku da kroz Erasmus+ i eTwinning projekte putuju u Sloveniju dva puta, Grčku i Tursku. eTwinning oznaka škole znači da je škola prepoznata kao predvodnik u oblasti digitalne prakse, prakse bezbednosti na internetu, inovativnih i kreativnih pristupa pedagogiji, podsticanja kontinuiranog profesionalnog usavršavanja zaposlenih i podsticanja saradničkih nastavnih praksi sa zaposlenima i učenicima.


Na 14. Međunarodnom sajmu obrazovanja “Putokazi” u Novom Sadu koji se održava od 7. Do marta, Osnovna škola “Olga Milošević” dobila je SREBRNU MEDALJU koja predstavlja priznanje za ocenu kvaliteta rada obrazovno – vaspitnih ustanova. Ova nagrada kolektivu čini veliko zadovoljstvo, ali i veliki izazov za budućnost!!! Međunarodni program „Eko-škola“ se realizuje prethodnih šest godina u Srbiji. Tom projektu se priključila i naša škola. Nakon niza aktivnosti učenika i svih zaposlenih naša škola je dobila povelju o statusu Međunarodne Eko-škole. To znači da škola je prepoznata kao škola u kojoj se primenjuju jedinstveni i kvalitetni modeli vaspitanja i obrazovanja koji se postavljaju kao trajne vrednosti i način življenja, a koji se odnose na brigu za životnu sredinu.
Кao izuzetno uspešan projekat ističemo i dvogodišnju saradnju sa firmom “Superior” koja se bavi istraživanjem, razvojem, proizvodnjom i prodajom semena povrća. Od tima ljudi iz ove uspešne firme naučili smo mnogo, a učenici su kroz brojne nastavne i vannastavne aktivnosti imali priliku da znanja stiči na potpuno drugačiji način, u tome uživaju. Ovaj projekat imao je za cilj osposobljavanje učenika da seju, neguju i plasiraju rasad povrća razvijanjem radnih navika, odgovornosti, preduzetništva, osposobljavanjem učenika da samostalno pretražuju, selektuju i primenjuju informacije koje su pronašli na internetu, a u svrhu projekta.


U školi se realizuje projekat “Sport u škole” koji finansira Ministarstvo omladine i sporta pod punom podrškom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog ravoja, a sprovodi ga Savez za školski sport. Ideja je da se učenicima ponudi interesantan i motivišući program fizičkog vežbanja, u periodu kada imaju slobodnog vremena, besplatno, u blizini stanovanja uz stručni pristup, u skladu sa važećim zakonskim normama. Projekat “Sport u škole” realizuje se sa učenicima od 1. do 4. razreda.
Program “Pokrenimo našu decu” pod sloganom „Da svaki školski dan bude aktivan“ se ogleda u implementaciji programa svakodnevnih preventivnih vežbi u trajanju od 15 minuta, a u cilju smanjenja deformiteta kod dece od 1. do 4. razreda osnovne škole. Primenom programa utiče se na pravilan psihofozički razvoj dece, razvijanje zdravih navika i da fizička aktivnost postane svakodnevica naših učenika. Učitelj realizuje predložene modele programa shodno uzrasnom nivou učenika kao petnaestominutne vežbe u toku dana na časovima redovne, izborne nastave, slobodnih aktivnosti ili na odmoru u zavisnosti od dnevnih aktivnosti i potreba učenika.
Projekat „Zdravo rastimo“ je deo globalne Nestlé inicijative koji ima za cilj da edukuje učenike sedmih razreda o važnosti pravilne ishrane i bavljenja fizičkom aktivnošću. Na taj način naše poruke stižu do učenika u fazi kada formiraju svoje stavove i ponašanja i na taj način im pomažemo da usvoje zdrave navike koje će biti od značaja za njihov život u kasnijem periodu. Aktiviranje učenika se postiže na tri načina: aktivno učešće u edukativnoj igri, kroz vršnjačku edukaciju i edukaciju roditelja. Nosioci projekta u našoj školi su učenici sedmog razreda i profesor fizičkog vaspitanja. Stimulacija programiranja, razvoja logičkog mišljenja i učenje kroz igru su postale nove težnje našeg nastavnog procesa. U 21. veku sasvim je jasno da način nastave treba promeniti i prilagoditi realizaciju plana i programa vremenu u kome živimo kako bi učenici sticali funkcionalna znanja. Akcijom Fonda B92 dobili smo 5 mBot robota koji se koriste u nastavi informatike, kao i za promociju programiranja sa učenicima od 1. do 4. razreda. Ove godine kao i prethodnih učestvovali smo u evropskoj nedelji programiranja, https://codeweek.eu/, sa učenicima prvog ciklusa i tako radili na promociji programiranja. Кako informatika od sledeće godine ulazi u nastavu od prvog razreda pa nam je želja, ali i realna potreba, da kabinet za informatiku renoviramo i obezbedimo nove računare za izvođenje nastave informatike, tehnike i tehnologije ali i ostalih predmeta koji se tu povremeno realizuju zbog dobrih mogućnosti koje on ima. Nastava ovih predmeta se i sada odvija na zavidnom nivou, zato što je kabinet i oprema u njemu održavana i dograđivana.

U cilju povećalja bezbednosti učenika u školu je uvedena kontrola pristupa. Svaki učenik,zaposleni i roditelj ima karticu za ulazak u školu. Takođe, u cilju povećanja bezbednosti učenika smo u više navrata pokušali da obezbedimo sredstava za novu fasadu na objektu matične zgrade ali nismo uspeli u tome. Nadam se da ćemo to u budućnosti realizovati kako bi objekat bio energetski efikasniji ali i izgledao lepše i ugodnije za rad.
Prioritetne oblasti za naredni period stoga su: rad na unapređivanju obrazovno – vaspitnog procesa i poboljšanju kvaliteta učeničkih postignuća u skladu sa obrazovnim standardima, dalja modernizacija nastave, opremanjem prostora i upotrebom IКT alata uz korišćenje digitalnih udžbenika i interaktivnih tabli, rad na poboljšanju uslova rada u školi, sa posebnim akcentom na bezbednosti učenika, i to relizacijom preventivnih aktivnosti i suzbijanjem svih oblika nasilja i diskriminacije, individualizacija nastave i jačanje kompetencija za inkluzivno obrazovanje, razvijanje motivacije kod učenika (pohvala, nagrada, takmičenja,…), posebno kod učenika iz socijalno nestimulativnih sredina i smanjenje osipanja i ranog napuštanja obrazovnog sistema, stručno usavršavanje nastavnika, direktora i stručnih saradnika u skladu sa potrebama i mogućnostima, uspešna realizacija započetih projekta i uključivanje u nove, negovanje i dalji razvoj partnerskih odnosa sa roditeljima, lokalnom sredinom i institucijama od značaja za proces obrazovanja i vaspitanja, realizacija aktivnosti predviđenih Razvojnim planom i Akcionim planom za samovrednovanje, razvijanje međupredmetnih kompetencija i preduzetništva kod učenika.
Vizija zaposlenih naše škole je da u pozitivnoj klimi za rad, zajednički osmišljenoj, međusobno se uvažavajući u obrazovno vaspitnom procesu, stvaramo sposobne učenike kvalitetne ljude za budućnost, koji će na efikasan način živeti, raditi i kreirati savremeno društvo!