Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA: Radovi na objektu Opšte bolnice „Stefan Visoki“ u Smederevskoj Palanci

Кomisija za jevne nabavke opština Smederevska Palanka raspisala je konkurs za javnu nabavku građevinskih radova na energetskoj sanaciji fasade glavnog objekta i ugradnji elektroenergetskih instalacija na objektu Opšte bolnice „Stefan Visoki“.

Кonkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca www.smederevskapalanka.rs .

 

 

На основу члана 55, 57, 60, Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије”, број 124/12, 14/15, 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне
набавке број 404-9/2020-01 од 05.02.2020. године, Општина Смедеревска Паланка дана
06.02.2020. године објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном поступку јавне набавке редни број ЈН 1.3.4/2020
Радови на енергетској санацији фасаде главног објекта и уградња
електроенергетских инсталација на објекту Опште болнице „Стефан Високи“ у

Смедеревској Паланци

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општина Смедеревска Паланка,
Вука Караџића 25 , 11420 Смедеревска Паланка, www.smederevskapalanka.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Врста предмета јавне набавке: радови
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника
набавке: радови на енергетској санацији фасаде главног објекта и уградња
електроенергетских инсталација на објекту Опште болнице „Стефан Високи“ у
Смедеревској Паланци, према техничкој документацији и предмеру који представља
саставни део конкурсне документације.
Место извођења радова
Смедеревска Паланка, Општина Смедеревска Паланка кат. парцела 4593, КО
Смедеревска Паланка, улица Вука Караџића број 147, објекат Опште болница „Стефан
Високи“
Ознака из класификације делатности:
Назив и ознака из општег речника набавке:
45240000 -радови на изградњи хидро-грађевинских објеката
45243510- Радови на изградњи насипа
45246000- радови на регулацији река и радови на заштити од поплава
45243600- радови на изградњи обалног зида (кеја)
Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.smederevskapalanka.rs .
Начин подношења понуде и рок: Понуде се могу достављати лично или путем поште,
на адресу Наручиоца – Општина Смедеревска Паланка, Вука Караџића 25, 11420
Смедеревска Паланка сваког радног дана од 07 до 15 часова и морају се налазити у
затвореној коверти са назнаком – „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ – јавна набавка радова –
Енергетска санацији фасаде главног објекта и уградња електроенергетских инсталација
на објекту Опште болнице „Стефан Високи“ у Смедеревској Паланци, редни број ЈН
1.3.4./2020“.

Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Крајњи рок за подношење понуда је 09.03.2020. године до 11,00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се
09.03.2020. године у 11,30 часова у просторијама Oпштине Смедеревска Паланка, Вука
Караџића 25, 11420 Смедеревска Паланка, уз присуство овлашћених представника
понуђача.
Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда,
морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку
отварања предметне јавне набавке, у противном наступају као јавност и не могу
предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора
и др).
Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци
донети у року од 10 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од
дана отварања понуда.
Лица за контакт: Иван Јоцковић, Мејл: nabavka@smederevskapalanka.rs
Број: 404-9/2020-01
Датум: 06.02.2020. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА