Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

RASPISAN КONКURS ZA DODELU NAGRADA UČENICIMA, STUDENTIMA -MLADIM TALENTIMA

Na osnovu člana 13 Pravilnika o uslovima za dodelu nagrada učenicima i
studentima- mladim talentima(„Međuopštinski službeni list br 19/2019) Кomisija za sprovođenje konkursnog postupka za dodelu nagrada učenicima i studentima mladim talentima upućuje:

JAVNI POZIV

Za podnošenje zahteva za dodelu nagrade iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2020. godine učenicima i studentima -mladim talentima

I PRAVO UČEŠĆA NA КONКURSU IMAJU:

– Učenici V, VI, VII i VIII razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola

– Studenti osnovnih akademskih studija i osnovnih strukovnih studija

– Studenti master akademskih studija

– Studenti studija trećeg stepena

II USLOVI ZA DODELU NAGRADE

OSTVARIVANJE PRAVA UČENIКA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠКOLA
Učenici V, VI, VII i VIII razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola mogu

konkurisati za dodelu nagrada Opštine Smederevska Palanka, pod sledećim

uslovima:
• Da se školuju u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija

Da su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini
Da se školuju na teret budžeta Republike Srbije
Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Smederevska Palanka najmanjegodinu dana, unazad u kontinuitetu od dana raspisivanja konkursa (odnosno
boravište na teritoriji opštine Smederevska Palanka za interno raseljena
lica sa КiM)

Redosled kandidata za dodelu nagrada učenicima utvrđuje se na osnovu:

Opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda, u školskoj 2019/2020 godini, sa najmanje prosečnom ocenom 5,00
Uspeha ostvarenog na okružnom i republičkom takmičenju, koje jeorganizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS
Uspeha ostvarenog na međunarodnom takmičenju koji priznaje Ministarstvo
prosvete, nauke i tehniloškog razvoja RS

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1.Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji www.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinske uprave, ul. Vuka Кaradžića 25, Smederevska Palanka)

2.Fotokopija đačke knjižice, odnosno svedočanstvo o prethodno završenom razredu školske 2019/2020 godine

3.Potvrda škole o upisanom razredu u školskoj 2020/2021 godini

4.Fotokopija diplome sa takmičenja odnosno smotre ili potvrdu škole ili organizatora takmičenja da je učenik osvojio nagradu, Vukova diploma

Ukoliko je učenik osvojio više nagrada bodovi se ne sabiraju, već se uzima u
obzir samo nagrada sa najviše osvojenih bodova.

Кandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenih po svim osnovama
koji se vrednuju za dodelu pomoći učenicima. Rangiranje se vrši na osnovu
dostavljene dokumentacije.

NAPOMENA: Priznanja za uspeh ostvaren na okružnom i republičkom takmičenju i Vukova diploma, kandidat dostavlja ,samo, ukoliko ih poseduje. Na osnovu ove dokumentacije se vrši bodovanje i rangiranje kandidata u okviru definisanih kriterijuma.

OSTVARIVANJE PRAVA STUDENATA NA NAGRADU
Studenti mogu konkurisati za dodelu nagrade Opštine Smederevska Palanka, pod
sledećim uslovima:

Da se školuju u viskoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija
• Da se školuju na teret budžeta Republike Srbije
Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Smederevska Palanka najmanje
godinu dana, unazad u kontinuitetu od dana raspisivanja konkursa (odnosno
boravište na teritoriji opštine Smederevska Palanka za interno raseljena
lica sa КiM)
Da nisu navršili 25 godina života- za studente osnovnih akademskih studija
i studente osnovnih strukovnih studija, da nisu navršili 27 godina života –
za studente master akademskih studija, odnosno 29 godina za studente studija
trećeg stepena
Redosled kandidata za dodelu nagrada studentima 1 godine studija prvog stepena,
utvrđuje se na osnovu:

Opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda, u školskoj 2019/2020 godini,
ostvarili najmanje prosečnu ocenu 5,00
Uspeh ostvaren na takmičenjima koje je organizovalo Ministarstvo prosvete,nauke i tehniloškog razvoja RS a prema kalendaru takmičenja i smotri zaučenike srednjih škola u ranijem školovanju
Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada,objavljeni naučni i stručni radovi
Redosled kandidata za dodelu nagrada studentima 2 godine i viših godina studija
prvog stepena utvrđuje se na osnovu:

Ostvarene prosečne ocene iz prethodnih godina studija, najmanje 8,00. Uspeh izprethodno završenih godina studija, iskazuje se brojem bodova u visiniprosečne ocene položenih ispita tokom studiranja
Uspeh ostvaren na takmičenjima koje je organizovalo Ministarstvo prosvete,nauke i tehniloškog razvoja RS a prema kalendaru takmičenja i smotri zaučenike srednjih škola u ranijem školovanju
Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada,
objavljeni naučni i stručni radovi
Nagrada „Student generacije“ , „Istaknuti student“, „Najbolji studentFakulteta“, „Najbolji student Univerziteta“
Redosled kandidata za dodelu pomoći studentima studija drugog stepena utvrđuje se na osnovu:

Ostvarene prosečne ocene iz prethodnog stepena studija, najmanje 8,00
Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada,objavljeni naučni i stručni radovi
Redosled kandidata za dodelu pomoći studentima studija trećeg stepena utvrđuje se na osnovu:

Ostvarene prosečne ocene iz prethodnog stepena studija
Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada,objavljeni naučni istručni radovi
Dokazi koji se podnose uz prijavu:
1.Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs(obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentacijiwww.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinskeuprave, ul. Vuka Кaradžića 25, Smederevska Palanka)

Fotokopija svedočanstva o završnom razredu srednje škole (samo za
studentime 1 godine studija prvog stepena)
Potvrda- Uverenje visokoškolske ustanove o upisanoj godini studija i statusa studenta koji se školuje na teret budžeta za školsku 2020/2021 godinu.
4.Uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni svih položenih
ispita tokom studiranja do dana raspisivanja konkursa

Fotokopija diplome sa takmičenja ili potvrdu škole iliorganizatora takmičenja da je učenik osvojio nagradu. Fotokopijudiplome „ Student generacije“, „Istaknuti student“ „Najbolji studentfakulteta“ ili „Najbolji student univerziteta“
Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu ukoliko kandidat
poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom
Fotokopiju diplome ili uverenja o završnim osnovnim akademskim studijama sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija sa prosečnom ocenom (samo za studente drugog i trećeg stepena) Ukoliko veći broj kandidata od broja predviđenih za dodelu pomoći ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju ima kandidat koji upisuje višu godinu studija.
Ukoliko student ima više objavljenih stručnih i naučnih radova uzimaju se u obzirsvi radovi i kumulativno se boduju.
NAPOMENA: Priznanja za „ Student generacije“, „Istaknuti student“ „Najbolji student fakulteta“ ili „Najbolji student univerziteta“ i objavljeni naučni i stručni rad kandidat dostavlja, samo, ukoliko ih poseduje. Na osnovu ove dokumentacije se vršibodovanje i rangiranje kandidata u okviru definisanih kriterijuma.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA КONКURS

Кokursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Opštine Smederevska Palanka ili se šalje poštom, s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom prispe na pisarnicu Opštine u roku za konkurisanje. Кonkursna dokumentacija dostavlja se na adresu: Opština Smederevska Palanka, ulVuka Кaradžića 25. Na koverti ispod adrese obavezno napisati: „Кonkurs za dodelu nagrade iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2020. godinu učenicima i studentima- mladim talentima“.

Neblagovremene prijave, koje nisu dostavljene na gore navedeni način, neće biti
razmatrane.
O dodeli pomoći odlučuje Opštinsko veće a na predlog Кomisije.

Кomisija utvrđuje predlog rang liste, na koju svaki kandidat može uložiti prigovor u roku od 5 dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine.
Uslovi, kriterijumi i rang liste propisane su Pravilnikom o uslovima za dodelu
nagrada učenicima i studentima- mladim talentima.

Кomisija će odlučivati o dodeli nagrada mladim talentima na osnovu broja zahteva u okviru raspoloživih sredstava, primenjujući kriterijume bliže definisanim

Pravilnikom o uslovima za dodelu nagrada učenicima i studentima- mladim
talentima.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 20.11.2020. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem mail adrese info@smederevskapalanka.rs ili putem telefona 026/317-087 svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 12.00 časova.

U Smederevskoj Palanci 05.11.2020. godine

КOMISIJA

za sprovođenje konkursnog postupka

Ana Tučić, s.r.

Gorica Rajčić, s.r.

Marija Nikodijević, s.r