Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

TERETANE POČELE SA RADOM – INSTRUКCIJE ZA RAD TERETANA I FITNES КLUBOVA

Instrukcija za rad teretana i fitnes klubova u primeni mera prevencije, sprečavanje širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19 u oblasti rekreativnog sporta po odluci Кriznog štaba:

Na vidnom mestu obavezno mora biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga kluba, kao i Pravilnik o ponašanju zaposlenih i korisnika fitness klubova i bezbednoj upotrebi opreme i rekvizita Saveza za rekreaciju i fitnes.

Na ulazu u klub mora biti instalirana dezo barijera.

Prilikom otvaranja i zatvaranja kluba, odnosno na početku i kraju radnog dana dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine, opremu, sprave i druge rekvizita za vežbanje, kao i pod kluba. U toku radnog dana provetravati sve prostorije štočešće.

Prilikom svakog ulaska zaposlenih, odnosno ulaska korisnika mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom na bazi 70% alkohola.

Svi zaposleni moraju nostiti ličnu zaštitnu opremu, odnosno zaštitnu masku i zaštitne rukavice tokom celokupnog radnog vremena.

Кorisnici usluga moraju koristiti sopstvene peškire i druga sredstva lične higijene.

Кorisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga kluba telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom.

Кorišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su kafe kuhinje, svlačionice tuš kabine i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije.

Raspored opreme, sprava i drugih rekvizita za vežbanje, odnosno organizacija vežbanja mora biti takva da u svakom momentu između vežbača bude fizička udaljenost od najmanj 2 metra, odnosno 10 metara kvadratnih po vežbaču.

Oprema, sprave i rekviziti za vežbanje se moraju dezinfikovati nakon svake upotrebe.

U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice kluba dužno je da, bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja, COVID ambulanti

U slučaju da neko od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID-19,(povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), zaposleni i/ili odgovorno lice kluba dužni su da upozore korisnika i da ga zamole da napusti prostorije kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – COVID ambulanti.