Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

UVID U BIRAČКI SPISAК: Obaveštenje o uvidu u birački spisak za opštinu Smederevska Palanka

Birački spisak za područje opštine Smederevska Palanka izložen je na uvid radi provere podataka upisanih građana u zgradi opštine.

Građani koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Smederevska Palanka, kao i interno raseljena lica koja imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine, mogu izvršiti uvid i proveru podatakau delu biračkog spiska koji se odnosi na to da li su upisani i da li su upisani podaci tačni. Ova lica mogu zahtevati da se izvrše promene u biračkom spisku uz važeću ličnu kartu ili važeće prijave boravišta na uvid.

Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet sranici Ministartsva državne uprave i lokalne samouprave ukucavanjem jedinstvenog matičnog broja.

Od proglašenja izborne liste, podnošenje zahteva za promene u birački spisak ima i podnosilac te izborne liste, ili lice koje on ovlasti, i to na isti način i po istom postupku po kome to pravo imaju i građani.

Zahtevi za promenu u delu biračkog spiska za područje opštine Smederevska Palanka, opštinskoj upravi mogu se podneti najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska, odnosno 15 dana pre dana održavanja izbora, zaključno sa 05.06.2020. godine.

Po zaključenju biračkog spiska pa sve do 72 sata pre dana održavanja izbora, sve promene u biračkom spisku vrši Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Zahtevi za promene u birački spisak, u tom periodu, podnose se ministarstvu neposredno ili upravi koja bez odlaganja podnete zahteve dostavlja ministarstvu.

Birači na izborima za narodne poslanike Narodne Skupštine Republike Srbije mogu podneti zahtev opštinskoj upravi da glasaju prema mestu boravišta u zemlji – izborno mesto glasanja.

Građani-birači koji imaju boravište u inostrasnstvu mogu glasati prema mestu boravišta na osnovu podnetog zahteva i upisa koji vrši opštinska uprava.

Upis podatka u birački spisak na osnovu zahteva birača, da će glasati prema mestu svog boravišta, vrši se od dana raspisivanja izbora, a najkasnije pet dana pre dana zaključivanja biračkog spiska, zaključno sa 30.05.2020. godine. Ukoliko birač u navedenom roku ne podnese zahtev za upis u birački spisak prema svom boravištu, moći će da glasa samo prema svom prebivalištu.