Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

Konkurs za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku novih mašina i opreme otvoren do 30. avgusta

Opštinska uprava Opštine Smederevska Palanka sprovodi sledeći konkurs za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu na teritoriji opštine S!mederevska Palanka :

                                                                                      О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

                                                                                               КОНКУРС

ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ НАБАВКЕ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ У 2019. ГОДИНИ

 

Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме:

1) за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;

2) за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака;

3) којом се штити добробит животиња;

4) за вагање, усмеравање и обуздавање животиња;

5) за производњу конзумних кокошијих јаја;

6) за пчеларство.

Право на подстицаје остварују лица која су:

  • уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу
  • је у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;
  • је вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 80.000 динара, односно ако је вредност инвестиција за пчеларство за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 50.000 динара;
  • је износ појединачног рачуна једнак или већи од 25.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле једнак или већи од 25.000 динара, односно ако је за инвестиције за пчеларство износ појединачног рачуна једнак или већи од 20.000 динара;
  • за инвестицију за коју подноси захтев, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
  • је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

 

Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 10. јула до 30. августа 2019. Године

 

За све информације обратити се на 063 63 92 55