Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

REŠENJE O PREKIDU IZBORNIH RADNJI U SPROVOĐENJU IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE RASPISANIH ZA 26. APRIL 2020. GODINE

 

1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за
народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020.
године, док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени
гласник РС“, број __/20).

2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у
поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом
о избору народних посланика, Законом о jединственом бирачком списку
(„Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и Упутством за спровођење
избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26.
април 2020. године („Службени гласник РС“, број 20/20).

3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку
спровођења избора за народне посланике Народне скупштине биће
утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних радњи које
ће бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то
стекну услови.

4. Све до сада предузете изборне радње у поступку
спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на правној снази.
5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта
2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне
скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на
територији Републике Србије.

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,
уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела
Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу
даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта
2020. године.

2

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним
ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за
народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине
Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за
26. април 2020. године и да ће време наставка спровођења изборних
радњи бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се
за то стекну услови.

У складу са наведеним, Републичка изборна комисија, као орган
који спроводи поступак избора за народне посланике Народне скупштине,
доноси решење о прекиду изборних радњи, за време док траје ванредно
стање, с тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење
изборних радњи, наставити у складу са одлуком о престанку ванредног
стања, што ће бити уређено посебним актом Републичке изборне
комисије.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети
приговор Републичкој изборној комисији у року од 24 часа од часа
доношења Решења.
02 Број:
У Београду, 16. марта 2020. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Димитријевић