Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

ZAKAZANA 11. SEDNICA SO SMEDEREVSKA PALANKA ZA PETAK, 9. AVGUST

Predsednik SO Smederevska Palanka, Petar Milić, zakazao je 11. sednicu ovog saziva, lokalnog parlamenta za petak 9. avgust u 10 časova. Na dnevnom redu naći će se ukupno 24. tačke:

DNEVNI RED

 1. Razrešenje dva člana Opštinskog veća opštine Smederevska Palanka
 2. Predlog Rebalansa budžeta opštine Smederevska Palanka za 2019. godinu
 3. Predlog Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Smederevska Palanka za period od 01.01.- 30.06. 2019. godine
 4. Predlog Izveštaja Eksterne revizije o završnom računu budžeta opštine Smederevska Palanka za 2018. godinuž
 5. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Smederevska Palanka
 6. Predlog Odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru opštine Smederevska Palanka u 2017. godini
 7. Predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Smederevska Palanka za 2019. godinu
 8. Predlog Odluke o uspostavljanju saradnje opštine Smederevska Palanka, Republika Srbija sa gradom Anšan, Narodna Republika Kina
 9. Predlog odluke o upravljanju pijacama na teritoriji opštine Smederevska Palanka
 10.  Predlog Odluke o uređivanju, održavanju grobalja i sahranjivanju na teritoriji opštine Smederevska Palanka
 11.  Predlog Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji opštine Smederevska Palanka
 12.  Predlog Odluke o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji opštine Smederevska Palanka
 13.  Predlog Odluke o dimničarskim uslugama
 14.  Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Smederevska Palanka za 2019. godinu
 15.  Predlog Izmena i dopuna Programa uređivanja građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture u opštini Smederevska Palanka sa Finansijskim planom za 2019. godinu
 16.  Predlog Operativnog planaza odbranu od poplava za vode II reda za teritoriju opštine Smederevska Palanka za 2019. godinu
 17.  Predlog Pravilnika o uslovima za dodelu nagrada učenicima i studentima- mladim talentima
 18.  Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Statut biblioteke „Milutin Srećković“ u Smederevskoj Palanci
 19.  Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik JKP „Opštinska groblja Smederevska Palanka“ o korišćenju javnih parkirališta i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila na teritoriji opštine Smederevska Palanka
 20.  Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Cenovnik JKP „Opštinska groblja Smederevska Palanka“ o korišćenju javnih parkirališta i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila na teritoriji opštine Smederevska Palanka
 21.  Donošenje Rešenja o razrešenju v.d. direktora JP „palanka“ u Smederevskoj Palanci i imenovanju v.d. direktora JP „Palanka“ u Smederevskoj Palanci
 22.  Donošenje Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci (predstavnika zaposlenih) i imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci (predstvnika zaposlenih)
 23.  Donošenje Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora JP „Palanka“ u Smederevskoj Palanci (predsavnika zaposlenih) i imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Palanka“ u Smederevskoj Palanci (predstvnika zaposlenih)
 24.  Donošenje Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora srednje škole „Žikica Damnjanović“ u Smederevskoj Palanci (predstavnika Saveta roditelja i predstavnika lokalne samouprave) i imenovanju članova Školskog odbora srednje škole „Žikica Damnjanović“ u Smederevskoj Palanci (predstavnika Saveta roditelja i predstavnika lokalne samouprave)